Ildstedsrensning

Behovet for kedelrens kan vurderes visuelt. Er kedlen belagt med sod og skaller skal den renses. Belægninger i kedlen forøger røggastemperatur og røggastab, hvilket medfører dårligere fyringsøkonomi. Belægninger kan desuden nedsætte kedlens levetid.

I mere fremskredne tilfælde kan strømningsmodstanden i kedlen øges og kedlen kan da medvirke til et accelererende forløb, hvor luftmængden til brænderen reduceres, så soddannnelsen forøges. De fleste brændere kan dog ikke arbejde under disse omstændigheder og stopper automatisk, men der findes dog nogle typer, der kan blive ved. Ved de fremskredne tilfælde er fyringsøkonomien meget kraftigt forringet og visse brændere kan danne CO og udgøre en forgiftnings risiko.

Der tages udgangspunkt i at rensningen skal medføre en reduktion i røggastab på 1 %. Det skønnes, at en kedelrensning, der sænker røggastabet med 1 % vil medføre en varig energibesparelse af samme størrelse. Derfor anbefaler vi, at kedler renses minimum en gang årligt. Dette giver en god besparelse på fyrings økonomien samt forlænger anlæggets levetid.

Servicering af pillebrændeovne og pillefyr

Det er særdeles vigtigt at få serviceret sin pillebrændeovn grundet de snævre røgveje. Manglende service øger risikoen for forgiftning samt tilbagebrand. Vi tilbyder fast service af dit fyringsanlæg.